lusia2608

29 tekstów – auto­rem jest lu­sia2608.

***

Bez­radność słona
Zrasza mi policzki
I ka­pie po brodzie
Jak sok.
Krzyczy: skacz!
Ale kra­ty w oknach
Zab­rały mi wolność
...i od­dały życie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 21:58

Tyle Ciebie mam...

Spot­ka­nia na scho­dach
Dwuminutowe
Zachłan­ne, na­miętne, chwilowe
Ty­le Ciebie mam, aż tyle
Nies­krom­ne za­kusy, po­wab­ne zabawy
Męskość zas­kle­pia mi oczy
I nie chcę przejść obojętnie
Odejść bez przytulania
Wtu­lenia Two­jego za­pachu w pośpiechu
Skrad­nięcia błękit­nej głębi spojrzenia
Kocha­nia Ciebie i o To­bie śnienia... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2016, 20:48

Póki czas

Mam cza­sem taką zajawkę,
Na podziałanie, od­pał jakiś
Mam nas­tro­jową huśtawkę
I nie wiem, co dalej...
Za­kumać to wszystko
Jest trud­no, ale szukanie,
Zwie­dza­nie, po kątach szperanie
Załat­wia kil­ka kwestii
Że nag­le czaisz, co jest grane
Skąd te hej­ty i nicponie,
Cza­sem przes­tać trze­ba myśleć
Za­kumać, co jest fajne
Bez zas­ta­nowienia zrobić
So­bie przerwę, zam­knąć
Na ga­danie gębę.
Posłuchać świata wkoło,
Krzyknąć, zaśpiewać wesoło,
Zasza­leć... Podziękować
Rodzi­com, Bo­gu, przyjaciołom
Póki czas jest w naszych rękach. 

wiersz • 1 czerwca 2016, 21:32

Dla siostry

Ty­le lat szłyśmy ra­mię w ramię
Roz­le­wały się przed na­mi ru­mian­ko­we po­la gwarne
Roz­cierałyśmy maków koszyczki doj­rzałe, czarne
Rozsłucha­ne w pta­siego ra­dia odgłosów gamie

Daw­no to było, pos­tarzały się nam tam­te czasy
Opadłe jak pożółkłe liście jesienne
Błyskają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 listopada 2015, 16:34

Ps 34:14

Uważaj na słów swych po­toki
Wyschnięte
Zważaj na nie, zważaj
Zos­tają po nich do­liny wycięte
Głębo­kie, bezżywe, kamienne... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2015, 18:53

Niepotrzebnie

Cza­sami kiedy stoję w oknie
Myślę ja­ki twar­dy jest bruk
Myślę o upadku
Śmier­ci muchy za­bitej jed­nym uderzeniem

Cza­sami wy­myślam tęsknoty
Prze­lewam miłość
Na tra­wy, kwiaty, drzewa
Nie mam na­wet psa

Szu­kam dziury w całym
A całe to dziura bez dna... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 września 2015, 17:43

By być

Podzielić cier­pienie z lasem
Z bo­rowiną siąść w parze
Wto­pić się w zieleń gęstą
I z ciszą bez­kresną westchnąć

By być

Da­lej cleć trze­ba w be­tono­wych dżunglach
Biec siłą kół napędzanych
Sprze­dać z uśmie­chem swój czas
Kar­miąc się po­kar­mem dla mas

By żyć

Po­tem zwów wracać
Dzielić smu­tek z lasem
Chłonąć śmie­chy żab
Upoić się dąbro­wy muzyką
i upaść na twarz...ra­zem ze swą pychą

By być 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2015, 17:54

Wszys­tko pot­wier­dza te pros­te stwier­dze­nia, że piękna poez­ja rodzi się z cierpienia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 marca 2015, 19:58

efekt szumu

W krainie myśli i rozumu
słyszę cichy szept
de­likat­ny efekt szumu
miłości łyk

widzę cho­ciaż nie mam oczu
słyszę cho­ciaż uszu brak
i nie pot­rze­buję zmysłów żeby poczuć życia smak

nau­czyłam się od Boga
nie dzięko­wać a wdzięcznością być
nau­czyłam się umierać
żeby móc nap­rawdę żyć 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2015, 14:53

* * *

ka­mień podłożył mi nogę
o kant nat­chnienia się obiłam
padłam jak długa
na za­pyziały bruk
pa­noszący się na próżnej ulicy
pod nazwą: "Wolności" 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 listopada 2014, 11:43

lusia2608

"Wołasz mnie, słyszę swoje imię. Płynę więc - przecież wszystko płynie."

Zeszyty
  • frelki – naj­lep­sze, najład­niej­sze, naj­piękniej­sze, dające do myśle­nia, do za­pamięta­nia i prze­myśle­nia..

  • opowiadania  – in­spi­rujące, praw­dzi­we..

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

lusia2608

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 października 2016, 12:26lusia2608 sko­men­to­wał tek­st ***

8 października 2016, 22:20agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st ***

4 października 2016, 21:35RozaR sko­men­to­wał tek­st Tyle Ciebie mam...  

3 czerwca 2016, 00:36lusia2608 sko­men­to­wał tek­st Bóg według Bib­lii to [...]

3 czerwca 2016, 00:26lusia2608 sko­men­to­wał tek­st Kapituluję/Dekapituję

11 listopada 2015, 16:34lusia2608 do­dał no­wy tek­st Dla sios­try

27 września 2015, 20:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niepotrzebnie

27 września 2015, 18:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niepotrzebnie

27 września 2015, 17:52lusia2608 do­dał no­wy tek­st Ps 34:14

27 września 2015, 17:43lusia2608 do­dał no­wy tek­st Niepotrzebnie